De IMA-coördinatiecel (IMA-CEL)

De IMA-coördinatiecel (IMA-CEL), het uitvoerend orgaan van het IMA, staat in voor de operationele werking. Zij is het eerste aanspreekpunt voor de interne en externe partners.

Lees meer

De data-managers van de IMA-CEL beheren, in samenwerking met de onderaannemer van het IMA, de volledige infrastructuur en de databanken van het IMA. Zij coördineren de dataleveringen vanuit de ziekenfondsen en waken over de datakwaliteit. Zij creëren de dataset die ter beschikking worden gesteld aan analisten en onderzoekers. Twee IMA-CEL- medewerkers hebben specifieke ervaring met het uittekenen en opvolgen van datatrajecten waarbij IMA-data aan externe databronnen worden gekoppeld.

Data-analisten – project-managers staan in voor de projectcoördinatie, de gegevensverwerking, de analyse en de rapportering in het kader van projecten van het IMA, de partners van het IMA of externe aanvragers.

Directeur en adjunct-directeur zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en faciliteren de werking van de Program Board. De Directeur rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

Het IMA heeft een functionaris voor gegevensbescherming en een toezichthoudend arts.
Ook de coördinator fraudebestrijding in de gezondheidszorg maakt deel uit van de IMA-CEL. Hij ondersteunt de intermutualistische werkgroep Datamining en Controle.

Ontdek meer over ons team

De Program Board

De Program Board is verantwoordelijk voor de opvolging van het jaarprogramma binnen het kader dat de raad van bestuur vastlegt, de strategische reflectie, en de informatiedoorstroming. De secretaris van de raad van bestuur neemt als vast lid deel aan de maandelijkse vergaderingen. Ook de toezichthoudend arts van het IMA, één of twee leden per ziekenfonds, twee project managers van de IMA-CEL, directeur en adjunct-directeur zijn vaste leden.

Lees meer

De voornaamste taak van de Program Board is de voorbereiding, goedkeuring en opvolging van de verschillende projecten. De Program Board valideert de publicaties. Verder bereidt het de strategische besprekingen op het niveau van de raad van bestuur voor. De Program Board is verantwoordelijk voor een goede informatiedoorstroming en stelt een uitgebreid netwerk van contacten ter beschikking.

De Raad van Bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit de zeven ziekenfondsen en vier externe partners : het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV), de Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Sinds de zesde staatshervorming worden vertegenwoordigers van de regionale overheden uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg op niveau van de raad van bestuur.

Lees meer

De belangrijkste taak van de raad van bestuur is het goedkeuren en opvolgen van het jaarprogramma en het budget van het IMA. De raad van bestuur bepaalt de algemene strategie en prioriteiten van het IMA op middellange en lange termijn en verzekert in naam van het IMA de relaties met de voogdijoverheden en de externe partners. De raad van bestuur creëert de basisvoorwaarden noodzakelijk voor de Program Board en de projectgroepen om hun missies in de meest gunstige omstandigheden te kunnen vervullen, en in het bijzonder om de projecten te realiseren. Het debat over politieke onderzoeksthema’s wordt op niveau van de raad van bestuur gehouden.

De leden van de Raad van Bestuur :

 • Van Gorp L. - LCM (Voorzitter)
 • De Smet F. - LCM
 • Derroitte E. - LCM
 • Degryse E. - LCM
 • Mayne P. - LNZ
 • Verertbruggen P. - NVMS (Secretaris)
 • Callewaert P. - NVMS
 • Laasman J.-M. - NVMS
 • Cools P. - NVMS
 • Dewael B. - LLM
 • De Ruyck P. - LLM
 • Brenez X. - MLOZ
 • Ceuppens A. - MLOZ
 • Allein J. - MLOZ
 • Miclotte C. - HZIV
 • Van Gestel K. - HR Rail KGV
 • Collin B. - RIZIV
 • Samyn P. - FOD Sociale Zekerheid
 • Van Renterghem T. - FOD Volksgezondheid
 • Devries S. - KCE
 • Gillet P. - KCE

De ziekenfondsen

De ziekenfondsen vormen de Algemene Vergadering van het IMA en besturen het IMA mee via de Raad van Bestuur en de Program Board. Data-analisten, domeinexperten en artsen vanuit de ziekenfondsen werken multidisciplinair samen met de IMA-CEL in intermutualistische projectgroepen, samengesteld in functie van specifieke projectnoden.

Lees meer

 • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
 • Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
 • Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
 • Landsbond van Liberale Mutualiteiten
 • Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV

Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg, 579
1031 Brussel
landsbond@cm.be
www.cm.be

Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen
Charleroisesteenweg 145
1060 Brussel
info@lnz.be
www.neutrale-ziekenfondsen.be

Solidaris, nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
vragen@solidaris.be
www.solidaris.be

Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Livornostraat 25
1050 Brussel
info@mut400.be
www.liberalemutualiteit.be

Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lenniksebaan 788A
1070 Brussel
info@mloz.be
www.mloz.be

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Troonstraat 30A
1000 Brussel
info@caami-hziv.fgov.be
www.hziv.fgov.be

Kas voor geneeskundige verzorging HR Rail KGV
Frankrijkstraat 85
1050 Brussel
900.css-kgv@b-holding.be
https://hr-railcare.be