Wie zijn we?

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) brengt patiëntengegevens van de zeven Belgische ziekenfondsen samen op één platform en maakt ze klaar voor analyse. Naast demografische en socio-economische gegevens van alle inwoners die zijn aangesloten bij de verplichte Belgische ziekteverzekering, bevatten de IMA-databanken facturatiegegevens van de terugbetaalde gezondheidszorgen. Telkens wanneer een patiënt recht heeft op een terugbetaling verwerkt en verzamelt het ziekenfonds gegevens zoals de nomenclatuurcode, de datum, de plaats en de kost van de prestatie uitgevoerd door de zorgverstrekker.

Lees meer

De ziekenfondsen geven geen namen en adressen van hun leden door aan het IMA. Het rijksregisternummer wordt gecodeerd (pseudonimisering) vooraleer de gegevens worden verzonden.

Het IMA voert zelf analyses uit op de data, al dan niet op vraag van de wettelijke partners. Het voert ook onderzoeksprojecten uit in samenwerking met of in opdracht van federale overheidsinstellingen, Gewesten en Gemeenschappen en in samenwerking met universiteiten.

Het IMA stelt haar databanken ter beschikking voor onderzoek. Ze begeleidt onderzoekers van de aanvraag bij het Informatieveiligheidscomité tot de validatie en interpretatie van de resultaten.

Het Intermutualistisch Agentschap is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht eind 2002. De Programmawet van 24/12/2002 vormt de wettelijke basis.

Vertegenwoordigers van de verschillende ziekenfondsen vormen de Algemene Vergadering van het IMA. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV), de Federale OverheidsDienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn als wettelijke partners lid van de Raad van Bestuur. We werken ook samen met de Gemeenschappen en Gewesten en nodigen hun vertegenwoordigers uit op de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De statuten van de VZW IMA

Jaarprogramma

De missie en doelstellingen van het IMA bepalen het kader waarbinnen projecten en opdrachten worden uitgevoerd. Jaarlijks in juni keurt de Raad van Bestuur de projecten goed voor het jaarprogramma van het komende kalenderjaar. In het actuele jaarprogramma kan u de lijst met projecten raadplegen voor het huidige kalenderjaar. Meer informatie is beschikbaar op de projectpagina’s of op aanvraag.
Meer weten

Structuur

De IMA-coördinatiecel is het eerste aanspreekpunt voor partners. Een team van bijna 20 personen beheert en analyseert de data, en coördineert alle projecten. De Program Board neemt maandelijks de noodzakelijke beslissingen over de projecten en rapporteert aan de Raad van Bestuur.
Meer weten

Missie

Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die door de ziekenfondsen worden verzameld. Op basis van die informatie ondersteunt het de ziekenfondsen en het beleid met data, analyses en studies.
Meer weten

Jobs@IMA

Meer weten
VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners